Articulatieproblemen

Zowel kinderen als volwassenen kunnen een articulatieprobleem hebben. Het gaat dan over klanken die niet of verkeerd uitgesproken worden.
Bij kinderen komen articulatieproblemen soms tegelijkertijd voor met een taalprobleem.

Leerproblemen

Aanvankelijke leerproblemen

 Er wordt veel verwacht van kinderen uit de derde kleuterklas. Ze worden voorbereid op het eerste leerjaar. De kleuters krijgen taken voor voorbereidend schrijven,  – rekenen en – lezen. Deze taken gaan niet voor iedereen even vlot. Dit kan een voorteken zijn voor problemen in het lager onderwijs.

Effectieve leerproblemen

Kinderen in het lager onderwijs krijgen veel leerstof te verwerken. Niet voor iedereen verloopt dit even makkelijk. Het ene kind kan langer tijd nodig hebben om de leerstof te verwerken, bij een ander kind kan een stoornis aan de basis van dit probleem liggen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen leerstoornissen en leerproblemen.

De stoornissen zijn:

    • Dyslexie = hardnekkige problemen met lezen
    • Dysorthografie = hardnekkige problemen met spelling
    • Dyscalculie = hardnekkige problemen met rekenen

 

Taalproblemen

Sommige kinderen zijn laat met het leren praten, in dit geval spreken we van een vertraagde taalontwikkeling.

Bij andere kinderen verloopt de taalontwikkeling anders dan bij de meeste leeftijdsgenootjes.

Bij een gestoorde of afwijkende taalontwikkeling kunnen er problemen zijn met de taalproductie  en/of het taalbegrip.

Het taalprobleem kan zich manifesteren op verschillende aspecten van de taal: woordenschat, zinsbouw, gebruik van taal in dagelijkse situaties, …

Stemproblemen
Er bestaan heel wat uiteenlopende oorzaken van stemproblemen. De meest frequente stoornissen zijn knobbeltjes, poliepen en stembandverlamming. Vaak is een eerste klacht “heesheid”.

Heb je last van langdurige heesheid, dan contacteer je best eens een neus-, keel-, en oorarts.

Deze specialist stelt de stoornis vast en adviseert een specifieke aanpak.

Logopedie kan in sommige gevallen een  oplossing bieden, eventueel is een medische ingreep aangewezen.

Afwijkend mondgedrag

Hieronder verstaan we gedragingen die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand en het spreken.

Open mondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten.

Articulatieproblemen

 

Neurologische stoornissen

Problemen met taal, spraak, geheugen of slikken kunnen optreden na een hersenletsel of bij problemen met het zenuwstelstel.

Slikken

Het slikproces bestaat uit verschillende fases. Als in één van deze fases iets foutloopt, kan men zich ernstig verslikken.

Taalproblemen

Na een hersenletsel kan afasie optreden, hierbij treden problemen op met het produceren en/of het begrijpen van taal.
Dit kan zich uiten in het lezen, schrijven en spreken.

Articulatieprobleem

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. De spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak functioneren hierdoor onvoldoende. Vaak is er ook sprake van verlamming van het aangezicht waardoor de aandoening gepaard kan gaan met speekselverlies en slikproblemen. Mensen met dysartrie worden vaak verkeerd begrepen.